Rapport 2008:15 Marknadskontroll av lekredskap 2008. Säkerhet och tillgänlighet

Rapport 2008:15 Marknadskontroll av lekredskap 2008. Säkerhet och tillgänlighet

Enligt Produktsäkerhetslagen (PSL) ska varor och tjänster som tillhandahålls konsumenter vara säkra och får inte orsaka skada på person. Lagen gäller även för varor som tillhandahålls i offentlig miljö som exempelvis lekredskap. Livslängden på lekredskap är lång men oavsett tillverkningsår ska de redskap som tillhandahålls idag uppfylla dagens krav på säkerhet.